insitu01

In Situ I, Paparazzi Den Haag 2008

insitu02

In Situ I, Paparazzi Den Haag 2008

Design Week 2008 Eindhoven

In Situ II, Onomatopee Eindhoven 2008

insitu04

In Situ II, Onomatopee Eindhoven 2008

insitu05

In Situ III, Van Abbemuseum Eindhoven 2009

insitu06

In Situ III, Van Abbemuseum Eindhoven 2009

insitu07

In Situ IV, K09 Groningen 2010

insitu08

In Situ IV, K09 Groningen 2010

temporary installation
three slide projectors